Lembaga Imum Gampong adalah penyelenggara urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dalam bidang pelaksanaan syari’at Islam yang dipimpin oleh Imum Gampong.

Lembaga Imeum Gampong berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan syari’at Islam di gampong.

Tugas dan Fungsi Imum Gampong

Tugas

Dalam kedudukannya Lembaga Imeum Gampong mempunyai tugas :

 1. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanan syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat;
 2. Mengkoordinir pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian harta agama di Gampong;
 3. Memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan Masyarakat;
 4. Bersama Keuchik, Tuha Peuet dan pemangku adat dan/atau Peutua Duson menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan/atau antar warga di gampong.

Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Imeum Gampong mempunyai fungsi :

 1. Pelaksanaan pelayanan hukum Syari’at Islam kepada Pemerintah Gampong dan masyarakat;
 2. Pelaksanaan pembinaan lembaga pendidikan Islam (LPI) di gampong;
 3. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana ibadat;
 4. Pelaksanaan pembinaan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengujian terhadap penguasaan ilmu agama bagi calon pengantin;
 6. Pelaksaaan koordinasi lembaga Pamuda Gampong dalam pelaksanaan kegiatan Hari-hari Besar Islam (HBI) dan kegiatan adat dan budaya yang bersendikan Islam di Gampong; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan syari’at Islam.
Facebook Comments